Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van

Funny Vintage
Sterappel 42
9603 HC Hoogezand
Nederland

info@funnyvintage.nl
www.funnyvintage.nl

KVK: 50887017
BTW: NL105780170B01

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Overeenkomsten
Artikel 4. Prijzen
Artikel 5. Betalingen
Artikel 6. Verzending en levering
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8. Ruilen of retourneren van artikelen
Artikel 9. Klachten
Artikel 10. Annulering van uw bestelling
Artikel 11. Herroepen
Artikel 12. Bestellingen /communicatie
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Vragen, klachten en opmerkingen

Artikel 1. Definities

1.1 Funny Vintage is een online winkel in vintage kleding, schoenen en accessoires, welke via www.funnyvintage.nl bezocht kan worden. Funny Vintage beschikt niet over een fysieke winkel en bestellingen kunnen uitsluitend online geplaatst worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden, behorende bij de internetactiviteiten van Funny Vintage, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij webshop Funny Vintage.

2.2 Door te bestellen geeft men aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en condities van Funny Vintage.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Funny Vintage behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Funny Vintage is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle door Funny Vintage vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

4.2 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. De verzend en verpakkingskosten worden doorberekend aan de klant. Deze zijn te zien wanneer je de items in je winkelmandje hebt geplaatst en het afrekenproces ingaat.

4.3 Funny Vintage kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Bestellingen via de website kunnen worden betaald met iDEAL, Paypal, Bancontact/Mr. Cashen door middel van een bankoverschrijving. Bij elke manier van betalen geldt dat een artikel pas wordt verzonden nadat de betaling binnen is.

5.2 In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij m.u.v. zon- en feestdagen) na orderdatum door Funny Vintage te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel langer voor u reserveren, mits deze termijn redelijk is. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Hierover wordt de potentiële koper per mail geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. Mocht dit toch het geval zijn, dan wordt het bedrag gerestitueerd. Bij geen bericht of betaling zal Funny Vintage de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.

5.3 De klant geeft Funny Vintage toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Funny Vintage

Artikel 6. Verzending en levering

6.1 Funny Vintage streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Funny Vintage echter niet verplicht.

6.2 Wij leveren wereldwijd en maken hiervoor gebruik van de diensten en tarieven van PostNL, DHL en BPD

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Funny Vintage zal in dat geval voor directe terugbetaling zorg dragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

6.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de producten gaat over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen en de daarbij behorende verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 8. Ruilen of retourneren van een artikel

Wij doen er alles aan om via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.
Voor al onze artikelen geldt: NIET GOED, GELD RETOUR. Ook bij afgeprijsde/sale artikelen.

Retourbeleid
Al onze artikelen kunnen worden geruild en/of retour genomen, bij voorkeur gelijk na ontvangst contact opnemen met Funny Vintage.

8.1 Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:

8.1.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met Funny Vintage. Volgens de wet “koop op afstand” heeft hij/zij een bedenktijd van veertien werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Na contact te hebben opgenomen met Funny Vintage, dient het artikel binnen 4 dagen retour te zijn bij Funny Vintage.

8.1.2 Het aankoopbedrag van het te retourneren artikel wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van Funny Vintage teruggestort op de door de klant opgegeven rekening. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

8.1.3 Funny Vintage behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Funny Vintage of de bezorger van het product zijn beschadigd. Hierover wordt door Funny Vintage contact opgenomen met de klant. Funny Vintage is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

8.1.4 Voorwaarden retourzending
Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn en ongedragen, ongebruikt en zonder parfum- en of sigarettenlucht of andere sporen van dragen. Labels dienen aangehecht te zijn. Verpakking dient onbeschadigd en in onberispelijke staat te zijn. Artikelen met een gescheurde/beschadigde verpakking die naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden, worden door ons niet retour genomen. Houdt er s.v.p. rekening mee bij het passen van kleding dat er geen overdadige parfum wordt gebruikt, er geen make-up op de kleding komt of dat het artikel beschadigd raakt door sieraden. Funny Vintage behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruik te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

8.1.5 Bevestiging retour ontvangst en creditering van het aankoopbedrag
Na ontvangst van uw order zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw product, Funny Vintage zal zorg dragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na retour ontvangst.

8.2.1 Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, worden ten alle tijden geweigerd.

8.2.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling:

Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden.
Wij vinden goede service erg belangrijk, mocht er iets niet in orde zijn of het product voldoet niet anderszins (uiteraard binnen een redelijke termijn na uw aankoop), neemt u dan s.v.p. altijd contact met ons op! We zullen ons uiterste best doen om de voor u best mogelijke oplossing aan te reiken!

Kwaliteit van artikelen:
Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage, een knoop of rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

Indien u een klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen, zie artikel 8.
Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

11.1 U erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Funny Vintage of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 Schadevergoeding

13.1 Funny Vintage kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.